1 -BAĞLANTI BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER

Başvuru ;

1)Mülk sahibi veya vekili

2) Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı tarafından yapılır. 

Başvuru sırasında

  1. Tapu Fotokopisi
  2. Onaylı İç Tesisat Projesi
  3. Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi
  4. İş Başlama –İş Bitirme Formu
  5. Tesisat Muayene Uygunluk Belgesi
  6. Numarataj Belgesi
  7. Müşteri Mülkiyet Sınırlarını Gösterir Belge
  8. Meskun Mahal Belgesi

Evraklar istenir.

2- BAĞLANTI GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI

Bağlantı görüşünde öngörülen bağlantı tarhini veya bağlantı Anlaşmasının imza tarihinden itibaren ön görülen bağlantı süresine ( Madde /a-5), bağlantı gerilim seviyesine, tesis edilmesi gereken dağıtım tesisinin kapsamına, bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerine, bağlantı bedeline ve hat katılımına  ilişkin bilgilere yer verilir. Bağlantı görüşünün geçerlilik süresi altmış (60) günde az olamaz.

3 -BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

Bağlantı Başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler şöyledir:

1) Dağıtım sistemine bağlantı başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder.

2) Birinci madde kapsamında bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;

a) Şirketimizden alınmış Bağlantı Görüşü Belgesi

b) Bağlantı hattının kimin tarafında yapılacağına dair dilekçe

c) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

d) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31’inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

e) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30’uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

f) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

g)Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

h) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

ı) İnşa halindeki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

i) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri, dağıtım şirketine ibraz eder.

3) Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

(3194 s. K. Geçici m. 11 uyarınca, 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı ruhsatı alınmış olma ve buna göre yapılmış olma şartı aranmaz. 12.10.2004 tarihi ile  26.7.2008 tarihi arasında yapı ruhsatı almış ve buna göre yapılmış yapılar için, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve şirketimize başvurulması üzerine, yapı kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden şirketimize elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde bağlantı kesilir).

Bunun yanında, Bağlantı Anlaşması yapılmadan önce 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca yapı denetimine tabi yapılar için denetim kuruluşunca verilecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılan/yaptırılan yapılar için ilgili mühendis tarafından düzenlenecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan diğer yapılar için ,Topraklama ölçüm formu, iş bitim belgesi, Geçici kabul tutanağı (3’üncü şahıslarca yapılmış trafo, saha dağıtım kutusu ve şebeke direkleri için) ibraz edilmelidir.​​

4) Enerji izninin verilmiş olması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması kaydıyla mülkiyet, kullanım hakları ve bağlantı koşulları gibi hususların yer aldığı bağlantı anlaşması imzalanmaktadır. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmamaktadır.

2) ABONELİK SONRASI HİZMETLER

a)Elektrik Tüketim Tespiti

Endeks Okuma Servisi Tarafından Hazırlanacaktır.

b) Sayacın Arızalı Olması

Sayaç ve Ölçü devreleri Kontrol Şefliği tarafından hazırlanacaktır.

c) Kaçak/Usulsuz Elektrik Kullanımı

Sayaç ve Ölçü devreleri Kontrol Şefliği tarafından hazırlanacaktır.

d)Elektrik Kesme Açma İşlemleri

Zamanında ödenmeyen borçlar